PMU / make-up beurs & Netwerkevenement

Rotterdam | 24-25 september 2022

PMU / make-up beurs
& Netwerkevenement

Rotterdam | 24-25 september 2022

Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Lees en begrijp de volgende algemene voorwaarden, aangezien deze bindend zijn voor alle ticketaankopen.

 • Tickets worden in geen geval geruild en tickets zijn niet overdraagbaar.
 • Er zal onder geen enkele omstandigheid restitutie op tickets plaatsvinden, behalve op grond van de voorwaarden onder Annulering of Uitstel van Evenement.
 • De tickets kunnen op de datum van het evenement 2 uur voor aanvang van het evenement worden afgehaald aan de deur van de zaal. De koper MOET een identiteitsbewijs/paspoort en boekingsreferentie tonen bij het ophalen van het ticket.
 • Ophalen door derden is niet toegestaan. De toegang wordt geweigerd als er geen tickets zijn gekocht via eyebrowfestival.com.
 • Laatkomers worden pas toegelaten na een gepaste pauze tijdens de voorstellingen.
 • YEVGENIA EVENTS BV en/of Venue Owner behoudt zich het recht voor om zonder restitutie of compensatie de toegang te weigeren aan personen wiens gedrag wanordelijk of ongepast is.
 • Tijdens het evenement zijn geen foto-, audio- of video-opnames toegestaan, tenzij anders vermeld door YEVGENIA EVENTS BV, de spreker van een bepaalde presentatie.
 • YEVGENIA EVENTS BV kan zonder voorafgaande kennisgeving sprekers toevoegen, terugtrekken of vervangen en/of geadverteerde programma’s, tijden van evenementen, zitplaatsen en publiekscapaciteit wijzigen.
 • YEVGENIA EVENTS BV / Locatie-eigenaar mag de afbeelding of gelijkenis van de kaarthouder gebruiken in een live of opgenomen videoweergave, foto of afbeelding.
 • YEVGENIA EVENTS BV kan het evenement uitstellen, annuleren, onderbreken of stoppen vanwege slecht weer, gevaarlijke situaties of andere oorzaken buiten zijn redelijke controle.
 • De Tickethouder stemt ermee in zich te onderwerpen aan elke zoektocht naar verboden voorwerpen, inclusief maar niet beperkt tot wapens, gecontroleerde, gevaarlijke en illegale stoffen en opnameapparatuur.
 • De Tickethouder aanvaardt vrijwillig alle risico’s en gevaren die samenhangen met het evenement, ongeacht of dit zich voor, tijdens of na het eigenlijke evenement voordoet, inclusief overlijden, persoonlijk letsel, verlies, schade of aansprakelijkheid.
 • Er wordt informatie verzameld van degenen die zich registreren bij eyebrowfestival.com om de aankoop van tickets of andere beschikbare diensten te vergemakkelijken. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Kopers van tickets die jonger zijn dan 18 jaar moeten ouderlijke toestemming vragen voordat ze tickets/merchandise kopen op onze website. Door transacties op onze website uit te voeren, bevestigt de koper dat de koper ten minste 18 jaar oud is en deze gebruiksvoorwaarden begrijpt en accepteert.
 • Eventuele klachten met betrekking tot het evenement worden gericht aan en behandeld door de Organisator.

Restitutietarief voor opnames

PMU EXPO Terugbetaling

 • 90 dagen voor de Evenementdatum 50%
 • 60 dagen voor de Evenementdatum 35%
 • 30 dagen voor de Evenementdatum 15%
 • 15 dagen voor de Evenementdatum 15%
 • Laatste 15 dagen voor de Evenementdatum 0%

Masterclass Terugbetaling

 • 90 dagen voor de Evenementdatum 20%
 • 60 dagen voor de Evenementdatum 10%
 • 30 dagen voor de Evenementdatum  0%
 • 15 dagen voor de Evenementdatum 0%
 • Laatste 15 dagen voor de Evenementdatum 0%

Er zijn altijd opnamekosten van € 75,-. Geen restitutie van inschrijfgelden voor kampioenschappen.

Annulering of uitstel van evenement

Indien een evenement wordt uitgesteld of geannuleerd, zal door de Organisator een Publiciteitsmededeling voor Uitstel of een Publiciteitsmededeling voor Annulering (gezamenlijk de “Kennisgevingen” of afzonderlijk een “Kennisgeving”) in de media worden geplaatst. Elke restitutie die door YEVGENIA EVENTS BV wordt gedaan, zal alleen worden gedaan uit bedragen die in het bezit zijn van YEVGENIA EVENTS BV. Het bedrag van de restitutie zal worden gedaan op een pro-rata basis (“Pro-rated Bedrag”) in overeenstemming met het bedrag van de genoemde bedragen in het bezit van YEVGENIA EVENTS BV en de prijs betaald door de tickethouder voor het ticket. YEVGENIA EVENTS BV is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor restitutie van meer dan het Pro-rated Bedrag.
In de Kennisgevingen worden procedures vermeld voor het aanvragen van restitutie en de periode en tijd waarbinnen de tickethouder een restitutie zou kunnen aanvragen.
Restitutie vindt niet plaats als een verzoek om restitutie wordt gedaan na de aangegeven periode vanaf de datum van een Kennisgeving. Dergelijke niet-terugbetaalde bedragen worden naar eigen goeddunken van YEVGENIA EVENTS BV afgehandeld.
In geval van annulering worden alle met creditcard gekochte tickets automatisch teruggestort op de creditcards waarmee de tickets zijn gekocht. Als dergelijke creditcards niet langer geldig zijn, worden er geen automatische terugbetalingen gedaan en is de onderstaande voorwaarde van toepassing.
Tickets gekocht met andere betalingen dan creditcards worden gecontacteerd door YEVGENIA EVENTS BV Kantoor gevestigd aan de Rijksstraatweg 146, 3223KC Hellevoetsluis NEDERLAND

Reglement en voorwaarden voor exposanten en sponsoren

1. Referentiekader

• De term “exposant” omvat alle werknemers, bedienden en agenten van en bedrijf, maatschap of persoon aan wiens ruimte is toegewezen met het oog op tentoonstelling.
• “Tentoonstelling” definieert tentoonstelling gehouden van 24 september tot 25 september 2022 tijdens “PMU EXPO 2022)” gepland van 23 september tot 27 september 2022.
• De term “Organisator” betekent “Yevgenia Events BV”.

2. Toewijzing van tentoonstellingsruimte

• De organisator wijst de ruimte toe aan elke exposant op basis van het type ruimte dat door de exposant is geboekt, de vroegheid van betaling en aanmelding, en de aard van de tentoonstellingen of op andere redelijke manieren die de organisator geschikt acht.
• De organisator behoudt zich het recht voor om de aanvang van de ruimte van de exposant op elk moment te wijzigen
voorafgaand aan de opbouw van de tentoonstelling, indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen. Dergelijke wijzigingen zijn ter beoordeling van de organisator en de exposant kan als gevolg van de wijzigingen geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3. Aanvragen voor deelname / betalingsvoorwaarden

• Alle aanvragen voor deelname moeten worden gedaan op het voorgeschreven aanvraagformulier online op de officiële website. Het aanvraagformulier wordt ingeleverd bij de organisator.
• De deelnamekosten worden uiterlijk op de vervaldatum bij het aanmeldingsformulier op de daarvoor bestemde rekening gestort. Anders heeft de organisator het recht om het contract te annuleren. De betalingstermijnen zijn 50% bij ondertekening van het contract en 50% voor 1 september 2022. Hoe eerder het contract wordt getekend, hoe langer de advertentieperiode van sponsor/exposant.
• Exposanten zonder sponsoring of festivalticket hebben beperkt toegang tot de activiteiten op 24 en 25 september 2022.

4. Gebruik van tentoonstellingsruimte

• De opbouw, op- en afbouw van standen dient te gebeuren op de aangegeven datum en tijd en in overeenstemming met het exposantenhandboek zoals bepaald door de organisator.
• Wijzigingen met inbegrip van versieringen zoals het schilderen van de vloer, het plafond en de pilaren zijn niet toegestaan. De exposant is verantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele schade aan de beurshal.

5. voorbereiding en openingstijden

• De exposanten hebben op 23 september 2022 van 15.00 tot 22.00 toegang tot de beurszone om hun stand klaar te maken.
• De verplichte openingsdagen van de beurs worden jaarlijks vastgesteld door de organisator en schriftelijk meegedeeld aan de exposant. Exposanten zijn verplicht aanwezig voor bezoekers van 10.00 uur tot 18.00 uur.

5. Veiligheids- en brandvoorschriften

• De organisator neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen in het belang van exposanten en bezoekers. De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van tentoongestelde voorwerpen in de tentoonstellingshal tijdens de opbouw-, tentoonstellings- en demontageperiode.
• Materialen die gebruikt worden in de stand- en displaybouw moeten goed brandveilig zijn in overeenstemming met de reglementen van het organiserend comité. De organisator heeft het recht, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, in het belang van de controle wijzigingen aan te brengen in de stand van de exposant.

6. Beperkingen op tentoonstellingsmateriaal

Exposant dient producten tentoon te stellen die op het inschrijfformulier zijn aangegeven. De organisator behoudt zich het recht voor om tentoonstellingen die bestaan ​​uit producten of diensten die in strijd zijn met het doel van de tentoonstelling, te beperken. Het is de exposant alleen toegestaan ​​om goederen te verkopen in de beurshal.

7. Wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om de locatie en de duur van de tentoonstelling te wijzigen indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen. Bij wijziging van locatie en/of datum, dan wel annulering van de beurs, heeft de exposant geen recht op enige aanspraak op schadevergoeding in verband met de boeking voor deelname.

8. Aanvullende clausules

Indien nodig heeft de organisator het recht om aanvullend op de tentoonstellingsvoorwaarden aanvullende voorschriften uit te vaardigen om een ​​vlot beheer van de tentoonstelling te verzekeren. Exposanten dienen zich te houden aan het door de organisator opgestelde beheersreglement en het door World Trade Center Rotterdam vastgestelde reglement voor de exploitatie van de beurshal.

9. Arbitrage van geschillen

Elk geschil of elk geschil dat zich hierna op enig moment kan voordoen tussen de organisator en de exposant betreffende de ware constructie van deze voorwaarden en reglementen voor de tentoonstelling of de rechten en aansprakelijkheden van de partijen hierbij, zal definitief worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitragereglement van de Nederlandse Commerciële Arbitragecommissie te Rotterdam. Het bestuur van de bovenstaande arbitrage is definitief bindend voor beide partijen.

10. Annuleringsvoorwaarden

• Restitutie wordt alleen gegeven als er een schriftelijke kennisgeving is ontvangen, inclusief de originele ontvangst van de betaling, vóór 1 juni 2022. Voor alle restituties wordt € 1000 per cabine in rekening gebracht voor de verwerkingskosten.
• Er vindt geen restitutie plaats voor TRUSS Standbouw en ander gehuurd materieel.
• Bij intrekking van de tentoonstelling na 1 juni 2022, om welke reden dan ook, vervalt het betaalde deelnamegeld.

11. Vloeroppervlak

• Alle stand en materialen van de exposant dienen gekeurd te worden. Stuur dit verzoek per mail naar partners@eyebrowfestival.com. Eventuele extra kosten voor aanvullende diensten zijn voor rekening van de exposant.
• € 129 per m2 voor 2 dagen inclusief stopcontact en basisschoonmaak. Minimale ruimte 25 m.

12. Standopties – TRUSS

• Vloerruimte: inbegrepen
• Stand: Geleverd door exposant of Aluminium TRUSS Constructie
• Exposanten: 1 per stand, 2 voor 25 m2 en 3 voor 50 m2
• Verlichting: 1 spot per 3 m2 standruimte
• Voeding: 5,2 kW hoofdaansluiting, 2 stopcontacten, 2 Wieland-koppelingen, 1 aardingsaansluiting, basislading.
• Tapijt: inbegrepen, meerdere kleuren beschikbaar
Bedrukking: Full colour 510gr PVC frontlit banners.
• Overig: Opbouw en oplevering op de afgesproken datum. Demontage na het evenement. Schoonmaken voor het evenement.

Prijzen

• NORMAAL – 15 m2 – €2500 | 25 m2 €3500
• HOEK – 15 m2 €2750 | 25 m2 €3750
• EILAND – 25 m2 €6500 | 50 m2 €9500
• VISIONARY STAND – Basisprijs + 20%
• FUTURISTISCHE STAND – Op aanvraag
• Aangepaste spot € 250 | Exclusieve plek OP AANVRAAG
• Co-exposantenvergoeding €250
• Non-stop VIP-pakket – €4500

13. Ontwerp & Extra diensten

• De exposant is verantwoordelijk voor alle graphics en design.
• Op verzoek kan de organisator tegen meerprijs een ontwerper en extra diensten regelen.
• Voor aanvullende service of apparatuurverzoeken,
neem dan contact op met de organisator via partners@eyebrowfestival.com.
• Extra Banner Bedrukking – €19,50 per m2

PMU EXPO 2022

Geef je carrière een boost!
Is (permanente) make-up je passie en wil je de laatste ontwikkelingen in de branche persoonlijk ervaren? Dan is PMU EXPO 2022 voor jou! Raak geïnspireerd, ontmoet nieuwe collega’s en ontwikkel je vaardigheden tijdens de masterclasses. Probeer de nieuwste producten uit en maak  gebruik van de hoge kortingen tijdens de PMU EXPO. Ideaal voor uw salon inkopen.

Prof+ Toeslag
Voor professionals die meer uit de PMU EXPO willen halen, hebben we de Professional+ tickets. Naast de EXPO heb je als Professional+ bezoeker toegang tot de VIP-zone en alle presentaties en demonstraties tijdens het evenement. Bovendien krijg je een goed gevuld goodiebag!

 

 

39.50 - 249.50 Exclusief BTW

0

nl_NLNederlands

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Je bent aangemeld